Adatkezelési szabályzat

Logo
2017. január 1.

Adatkezelési szabályzat

Bevezető

A Silver Frog Informatikai Kft. ezúton tájékoztatja partnereit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át. Silver Frog a Domainica által átadott személyes adatokat a megrendelés zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

1. A kezelt adatok köre

1.1. Az adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján a Domainica az alábbi adatokat kezeli: felhasználó számlázási neve, címe, adószáma vagy személyigazolvány száma, telefonszáma, e-mail címe, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma.

1.2. A Domainica a felhasználó számítógépén a webböngésző segítségével kis adatcsomagot (ún. "cookie"-t) helyezhet el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Domainica rendszer működése nem teljes értékű.

1.3. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket a Domainica rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag a Silver Frog meghatározott alkalmazottai férnek hozzá. A szolgáltatás technikai hátterének biztosítását, így a szerverek üzemeltetését is a Silver Frog Informatikai Kft. végzi. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit.

2. Az adatkezelés elvei

2.1. A felhasználók adatait csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

2.2. A felhasználók adatait csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

2.3. A felhasználói adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

2.4. A Domainica üzemeltetőjének meg kell tennie a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

3. Az adatkezelés időtartama

3.1. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 365 nap.

3.2. Jogellenes vagy megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az üzemeltető jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

3.3. A szolgáltatás igénybevételéhez megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le, vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetők a Silver Frog, mint adatkezelő által, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

4. Rendelkezés személyes adatokkal

4.1. Személyes adatokban bekövetkezett változások a Domainica rendszerbe való belépést követően a profil oldalakon állíthatók be vagy módosíthatók. Ugyanitt lehetőség van írásos kapcsolatfelvételre az üzemeltetővel.

4.2. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

4.3. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók a szolgáltatótól, adatkezelőtől bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott, vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás kérést a szolgáltató akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált email címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.

5. Adattovábbítás lehetősége

5.1. A szolgáltató, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.

5.2. Amennyiben a szolgáltató az oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás a jelen szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a felhasználót nem hozhatja.

6. Az adatkezelési szabályzat módosítása

6.1. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A felhasználó ilyen esetben a következő belépés során elfogadja az adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az adatkezelő munkatársai is a email címen.Budapest, 2017. január 1.


Kapcsolat

A szolgáltatás üzemeltetője:
Silver Frog Informatikai Kft.
1133 Budapest, Pannónia u. 102
Cégjegyzékszám: 01-09-906471
Adószám: 14497449-2-41
www.silverfrog.hu

© 2017 Silver Frog Informatikai Kft.
Logo